Dnes je
 • Úvod
 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 • Dokumenty školy
 • Koncepčný zámer rozvoja školy

KONCEPČNÝ ZÁMER ROZVOJA ŠKOLY NA OBDOBIE ŠK.ROKOV 2018/19 – 2022/23

Vízia školy

Poslaním výchovy a vzdelávania je pomôcť človeku, aby sa vedel orientovať vo svete, v ktorom žije a tak realizovať plnohodnotný život. Snahou školy má byť rozvoj potenciálu každého dieťaťa, žiaka, viesť ho k schopnosti tvorivo a kriticky myslieť, pracovať spoločne a vzájomne sa rešpektovať. Deti a žiakov viesť k zodpovednosti, čestnosti a samostatnosti. Žiť a pracovať v škole, ktorá je priateľská všetkým, učiteľom, žiakom i rodičom.

Škola sa musí stať v regióne kultúrnym, športovým a spoločenským centrom. Školu treba považovať za otvorené spoločenstvo žiakov, učiteľov a rodičov, ktorej hlavným poslaním je poskytovať komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania a tak vychovávať deti a žiakov ako harmonicky rozvinuté osobnosti, schopné uplatniť sa v spoločnosti so špecifickým dôrazom na vzdelanie, vzájomnú úctu a inklúziu.

Hlavným cieľom je zvýšiť kvalitu školy, ide o to, aby žiaci neodchádzali do iných ZŠ. Aby sa škola stala atraktívnou pre žiakov, učiteľov, rodičov aj širokú verejnosť. Je potrebné zlepšiť výchovno-vzdelávací proces, eliminovať negatívne vplyvy prostredia, zamerať sa na klímu školy a dosiahnuť pozitívne prepojenie školy a rodiny. Spôsoby na dosiahnutie týchto cieľov sú rozpracované v strategických cieľoch pre jednotlivé oblasti.

Strategické ciele pre jednotlivé oblasti

 1. Oblasť pedagogická (výchovno-vzdelávací proces)
 2. Oblasť riadenia školy a organizácie života v škole
 3. Oblasť spolupráce s rodičmi
 4. Oblasť posilnenia imidžu školy
 5. Oblasť spolupráce s partnermi
 6. Oblasť rozvoja materiálno-technických podmienok školy
 7. Projekty

 

1.KONCEPČNÝ ZÁMER ROZVOJA ŠKOLY V PEDAGOGICKEJ OBLASTI

 • Školský vzdelávací program, prispôsobovať podmienkam školy a podľa požiadaviek doby a rodičov. Upraviť ho tak, aby vytváral podmienky, ktoré umožnia každému žiakovi úspešne zvládnuť vzdelávanie poskytované ZŠ.
 • Zabezpečiť kvalifikované a odborné vzdelávanie.
 • Monitorovať úroveň vzdelávacích výsledkov žiakov, vykonávať podrobnú analýzu a prijímať účinné opatrenia. (hospitačná činnosť v spolupráci s CPPP a P a MPC)
 • Školský informačný systém ASC agenda – EDUPAGE
 • Čipový dochádzkový systém
 • Elektronická triedna kniha
 • Web stránka školy, denne aktualizovaná
 • Na druhom stupni umožniť žiakom na základe dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkov zvoliť si zameranie triedy.(matematická, jazyková orientácia)
 • Venovať sa rozvoju čitateľskej a finančnej gramotnosti a rozvoju kľúčových kompetencií. (aktivity Čitateľský luskáčik, čítanie s rodičmi)
 • Viesť žiakov k zvyšovaniu jazykovej zdatnosti tak, aby boli schopní komunikácie minimálne v jednom cudzom jazyku. Zamerať sa na vyučovanie cudzieho jazyka už od 1. ročníka.
 • Vyhľadávať, rozvíjať a podporovať talentovaných žiakov a pripravovať ich na rôzne súťaže.
 • Rozvíjať a podporovať aktivity žiakov v záujmových útvaroch a záujmových krúžkoch. (aj v spolupráci s rodičmi, občanmi a organizáciami ZUŠ)
 • Poskytovať mnohostrannú starostlivosť deťom zo sociálne znevýhodneného a zanedbaného prostredia a podporovať ich školskú úspešnosť, hľadať potenciál u šikovných žiakov(školský psychológ, sociálny pracovník, rómsky asistent, ŠKD)
 • Vytvárať nulté ročníky pre žiakov, ktorí nedosiahli školskú zrelosť.
 • Neustále skvalitňovať konzultačné služby pre žiakov a rodičov. (besedy, akcie školy)
 • V edukačnom procese využívať moderné aktivizujúce a inovatívne metódy práce so žiakmi. Na I. stupni ZŠ budempreferovať tvorivé vyučovanie s prvkami regionálnej a  globálnej výchovy, integrovaného  vyučovania s využívaním medzi predmetových vzťahov a didaktických hier. Na II. stupni ZŠ   postupne zavádzať prvky skupinového vyučovania , otvoreného i projektového vyučovania. (žiaci II. stupňa vyučujú I. stupeň,)
 • Vytvárať podmienky na rozvíjanie športu, podporovať rozvoj telesnej kultúry hlavne na hodinách telesnej výchovy, v záujmových útvoroch a spoluprácou so športovými organizáciami.
 • Environmentálny projekt Zelená škola.
 • V školskom klube detí napomáhať rozvoju práce s IKT, čitateľskej gramotnosti a rozvoja kompetencií, kreativity, telesnej a rozumovej vyspelosti žiakov.
 • V MŠ systematicky pripravovať predškolákov na vstup do ZŠ, dbať na pravidelnú dochádzku žiakov zo SZP, prepojenie MŠ a prvého stupňa formou spoločných aktivít.(po zápise každý mesiac stretnutie na adaptáciu detí do ZŠ)

 

 1. KONCEPČNÝ ZÁMER V OBLASTI RIADENIA ŠKOLY A ORGANIZÁCIE ŽIVOTA V ŠKOLE

Rozhodujúcim faktorom pri zvyšovaní kvality školy je manažment školy. Nič v škole sa nezmení bez aktívnej podpory manažmentu školy. Aký je charakter a osobnosť vedúcich pracovníkov školy, taký býva aj charakter školy a správanie sa zamestnancov .

Prvoradou úlohou riaditeľa školy  je :

 • Motivovať svojich učiteľov, získať ich pre presadzovanie kvality a pre permanentné zlepšovanie všetkých procesov, ktoré v škole prebiehajú.
 • Podporovať osobný rozvoj, rast ľudí. Ľudia sa nepovažujú iba za zamestnancov, ale za spoločníkov, spolumajiteľov, ktorí sa cítia byť zodpovední za osud organizácie.
 • Zamestnancov odmeňovať za prácu, výkon, produktivitu, nie za účasť v zamestnaní.
 • Autoritatívny systém riadenia nahradiť sieťovým riadením, v ktorom je každý zdrojom informácií pre každého.
 • Plán plánovaných pracovných porád, hodnotiace porady
 • Preferovať a vytvárať dobré pracovné prostredie.
 • Realizovať ďalšie vzdelávanie učiteľov (Vzdelávania je možné organizovať na pôde školy. Prednášajúci, príde k nám do ZŠ a poskytne služby MPC v rámci kreditových školení ktoré sú pre školu potrebné)
 • Odbúravať vyhorenosť učiteľa prostredníctvom psychologických tréningov v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPP a P) v Trebišove.
 • Rozvíjať dobrú spoluprácu so zriaďovateľom a poradnými orgánmi školy, partnerskými a inými inštitúciami.
 • Zabezpečiť školského psychológa a sociálneho pracovníka na pomoc pri zvládaní krízových výchovných problémov. Dôslednosť je najdôležitejšia vec!

 

 1. KONCEPČNÝ ZÁMER V OBLASTI SPOLUPRÁCE S RODIČMI

Schopnosť efektívnej komunikácie považujem za jadro úspechu pri zvyšovaní kvality školy.

 • Otvoriť školu širokej verejnosti a organizovať podujatia školy za účasti rodičov.
 • Realizovať otvorené vyučovacie hodiny pre rodičov - Dni otvorených dverí.
 • Využívať spoluprácu rodičov vo všetkých oblastiach.
 • Otvoriť školu rodičom – zviditeľniť tak prácu zamestnancov školy.

 

 1. KONCEPČNÝ ZÁMER V OBLASTI POSILNENIA IMIDŽU ŠKOLY

V súčasnom období zápasia školy s veľkými problémami, ktoré pramenia najmä zo znižujúceho sa počtu žiakov a zatvárania škôl. Okrem ponuky kvalitného vzdelávania musí škola ponúknuť aj určitú pridanú hodnotu, ktorá posilní imidž školy.

Veľká príležitosť, ktorá sa ponúka, je využitie event marketingu. Slovo „event“ sme prebrali z anglického „event“ a znamená „plánovaná akcia, podujatie, udalosť“.

Eventy sú veľmi obľúbené, pretože ide o akcie spojené s veľkým emocionálnym zážitkom, ktoré vplývajú na priaznivú študijnú klímu nielen v internom prostredí školy, ale môžu osloviť aj širokú verejnosť.

Podľa cieľovej skupiny môžeme eventy v škole rozdeliť na :

 • eventy zamerané na súčasných študentov – Vianočný večierok, Škola hľadá Superstar, Pasovanie prvákov, Karneval, Hurá na prázdniny, slávnostná rozlúčka s deviatakmi
 • eventy zamerané na potencionálnych zákazníkov (žiakov) – Deň otvorených dverí, Deti deťom ZŠ a MŠ, zápis do 1. ročníka
 • eventy zamerané na zamestnancov školy– plesy, schôdze, oslavy, jubileá, výlety, semináre a školenia pre zamestnancov, Deň učiteľov s účasťou bývalých pedagógov
 • eventy zamerané na rodičov– plesy, Deň otvorených dverí, Vianočný večierok, rodičovský Fašiangový ples, Majáles, Deň rodiny
 • hlavným cieľom je informovať verejnosť o existencii školy, o pripravovaných zápisoch, o výsledkoch školy

 

 1. KONCEPČNÝ ZÁMER V OBLASTI SPOLUPRÁCE S PARTNERMI

       Pre školu ako takú  a jej manažment je veľmi dôležité obsadenie postu predsedu Rodičovského združenia, členov výboru RZ i predsedu Rady školy a členov RŠ.

 • Spolupracovať so zriaďovateľom pri plánovaní investícií.
 • Spolupracovať s poslancami.
 • Zapájať sa do akcií obce, súťaží, školení a pod.
 • Spolupráca s neplno organizovanými školami (Brezina, Slivník)
 • Rozvíjať spoluprácu s organizáciami, občianskymi združeniami a cirkvou na podporu vzdelávania a všestranného rozvoja osobnosti žiakov školy.
 • Rozšíriť a aktualizovať webovú stránku školy.
 • Pravidelne informovať verejnosť o aktivitách školy.

Moderná škola sa nezaobíde ani  bez spolupráce so psychológom, špeciálnym pedagógom, právnikom, ekonómom, informatikom, lekárom a inými odborníkmi.

 

 1. KONCEPČNÝ ZÁMER V OBLASTI MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH PODMIENOK ŠKOLY

 • Vytvárať optimálne podmienky pre výchovno-vzdelávací proces. Efektívne využívať pridelené finančné prostriedky na zlepšovanie úrovne vybavenosti školy učebnými pomôckami a školským nábytkom.
 • Kompletná rekonštrukcia tried, maľovanie, výmena dverí.
 • Zateplenie, fasáda školy.
 • Rozšírenie parkovacích miest v areály školy.
 • Dobudovať oplotenie a vstupnú bránu do školy.
 • Vybudovať zelenú oddychovú zónu - park pred školou.
 • Zmodernizovať PC učebňu, zlepšiť pripojenie na internet v škole.
 • Interaktívne tabule vo všetkých triedach.
 • Priestory na uzamykanie telesnej a výtvarnej výchovy vo všetkých triedach.
 • Zapájať sa do projektov, reagovať na výzvy MŠVVaŠ SR v spolupráci so zriaďovateľom získať doplnkové zdroje na postupné zlepšovanie vybavenosti školy, snažiť sa o celkovú renováciu interiéru budovy školy.
 • Zabezpečiť miestnosť a vybavenie pre činnosť ŠKD .
 • Skrášľovať okolie školy dbať o starostlivosť o zeleň v areáli ZŠ a MŠ.
 • Aktívne zapájať zamestnancov, rodičov a žiakov pri skrášľovaní prostredia.
 • Zapájať žiakov do zberových a iných aktivít, z ktorých je možnosť získať pre školu finančné prostriedky.

 

 1. PROJEKTY

 • Neustále sledovať a zapájať sa do projektov ponúkaných hlavne MŠ SR, európskymi inštitúciami, renomovanými firmami a organizáciami.
 • Získavať finančnú podporu pre školu zapájaním sa do projektov a grantov.

V Kuzmiciach dňa 15. 09. 2018                                           

Mgr. Jozefína Martončíková

         riaditeľka školy