Dnes je
  • Úvod
  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Archív
  • Projekt CVS

Projekt CVS

       

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Začiatkom školského roka 2012/2013 sa naša škola zapojila do projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“. V rámci projektu pribudli v školskom vzdelávacom programe 3 predmety: Praktiká z geografie v 8. ročnku, Loptové hry v 5. ročníku a Tvorivá dramatika v 6. ročníku. Pre žiakov bolo vytvorených 8 krúžkov: Spev a tanec, Šikovníček I, Šikovníček II, Šikovníček III, Mladý záchranár, Multikultúrna výchova I, Multikultúrna výchova II, Poznávanie a ochrana prírody. V súvislosti s projektom vznikli dve pracovné miesta – asistent učiteľa implementujúci CVS .